FANDOM


Vì muốn trốn mẹ nên Jaien đã đến nhà Nobita trốn đồng thời tận dụng sự hiếu khách này mà lậm quyền hà hiếp Doraemon và Nobita

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên