FANDOM

Trần Trí Quang

Hỗ trợ viên Bảo quản viên
  • Tôi là A penguin who loves games, animations and lychees. And watermelons.