FANDOM


Adopt

Theo lời đó, Doramini không được điều hành nữa là tự động biến rồi, chỉ còn nức cuối cùng thôi là adopt có thể nhậm chức Hành Chính Viên, phong cho Hachi ft Somo lên Hành Chính Viên.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên