FANDOM


Dưới đây là toàn bộ các Emoticon trước 30/5/2011 (trên Yahoo! Mail của tôi chép chơi), nay tôi đem hết tất cả để upload trên Photobucket chia sẻ cho cộng đồng và toàn bộ wikia.

Tổng cộng có đến 516 emoticon cho bạn chọn.

Dán vào lời nhắn bằng cách Copy liên kết hình và dán vào tin nhắn bằng chức năng mã nguồn. Dán vào trực quan sẽ bị vô hiệu.

Không lạm dụng, vì nó rất dễ bị ném đá. Cho nên hãy cân nhắc trước khi dùng, không dùng nó để trêu chọc thành viên, sẽ cảnh cáo cho lần đầu và khóa 7 ngày khi vi phạm.

Action of Doraemon

Tổng cộng có 40 icon:

http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19953_zps95566492.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19954_zpse4ee9f4f.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19952_zpsc289edda.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19956_zps0a308c8c.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19951_zps63f62e9c.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19955_zpsf8236c78.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19990_zpsdadc88de.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19985_zps180558da.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19981_zps3c7849f2.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19987_zpsf4556979.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19988_zpsc9d6c8e6.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19986_zps6516f1e9.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19989_zps7f472cb4.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19983_zps5ce7edfd.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19982_zps3d846035.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19984_zpsdc0d56af.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19976_zps4b559722.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19977_zps168ef155.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19978_zpsbe9be0bf.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19980_zpsbdc35176.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19979_zps9cee6b45.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19972_zps0cd0d528.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19973_zps780d9c85.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19975_zpsfcfb08c3.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19974_zpsa3e52e48.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19970_zpsf539dfdb.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19971_zps2815c9a7.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19967_zps3ea9609a.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19968_zpsfb1e1b35.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19969_zps162a50ff.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19964_zps9269dd42.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19966_zps0912fd65.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19963_zps1ed65f69.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19965_zpsc52f663f.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19958_zps5e24e6ce.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19959_zps470e3cfb.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19957_zps4bacba9f.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19961_zpsb435a1de.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19960_zps8b503d41.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Doraemon/19962_zpsb7e9ec53.png

Meep

Tổng cộng 32 icon

http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/3YgwV_zps518281ce.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/nKdtT_zpsee53701c.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/5hDS7_zps3b7332fb.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/9cmLs_zpsee9f6c3b.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/T8C5d_zps89bd0a19.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/WcNXW_zps6a641591.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/jf971_zps9de5bc54.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/MZm8n_zps56c7d5ac.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/5d8gz_zpsbcc51ad9.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/7R2M3_zps24d36c36.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/b4XwC_zps50162a1c.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/CeedQ_zps4d2ba055.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/f3rNv_zpscfa63999.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/c6ete_zpsdcd87d6a.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/Hph1_zps02ac2e15.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/HqB8X_zps4d437666.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/qSd1w_zps8601584d.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/wR3en_zpsa7800530.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/bkr1N_zps3abbdab6.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/HM1rf_zps4de0358e.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/J1hC1_zps3df0754a.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/kmd39_zpsd24dfdb7.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/kL93g_zps938a85e9.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/LAtmz_zps6abd8e3e.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/sbV7Y_zps3fb4c19d.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/qLFw1_zpsc1f1c763.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/mq9BP_zps03bf811e.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/T94wB_zps0b799859.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/vyr9y_zpsd01557e2.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/ZBJm1_zps2995ed01.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/z2xBy_zpsab952cb4.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Meep%20Facebook%20Face%20Stickers/YGxP9_zpsd6fb8122.png

VN-Zoom (Yahoo)

Tổng cộng 105 icon

http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/5_zps3365c7c7.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/3_zpsd9439b7a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/2_zpsa8225fc6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/6_zps2ae7e786.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/1_zpsfea80dc9.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/4_zpsfaeef923.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/7_zps51aae767.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/9_zps8f20bf9f.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/8_zps061cfe04.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/11_zps08bdd281.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/10_zps6724b647.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/12_zps1bd20aef.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/13_zps48810872.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/16_zps1d9bc9f3.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/18_zps383cc7a2.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/17_zps26a30b02.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/15_zps092961c3.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/19_zpsac8c8e37.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/14_zpsedebcb35.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/20_zpsec898293.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/23_zpsb69ea8c8.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/21_zps4c017582.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/22_zpsfb25977d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/25_zps1e25f9c6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/27_zps2a853326.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/71_zpse6c8936e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/26_zps037ba2a7.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/24_zpsb6ba57d5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/28_zps78f7f65d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/100_zpsb71c62a6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/105_zpsfd291d43.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/102_zpsfaa99780.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/103_zpscdc44743.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/101_zpsb0c25599.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/104_zpsb6f20c35.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/hehe_zps51283224.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/32_zpsfe4ecfe5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/30_zpsead30f4a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/33_zps78939d89.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/31_zps74651511.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/29_zps66081f0c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/11_zps06750eca.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/35_zpsa480187b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/37_zps292620a6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/36_zps7f9f5327.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/34_zps2aac29d0.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/42_zps8f87fb10.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/43_zpsbd912091.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/40_zps72a97cba.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/39_zps3c3e945e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/38_zpsc54deda1.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/41_zps41c77d47.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/44_zpscddfecbb.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/46_zps761cf298.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/47_zps8abd4851.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/45_zps3e7f9fa7.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/48_zps778b30af.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/49_zpsf76f9b55.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/51_zpsc0a75019.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/52_zpsd214fadb.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/53_zps0f423957.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/50_zps59615696.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/54_zps7bddccf6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/59_zpsb4c48c15.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/57_zps878e66d3.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/56_zps3ea9f351.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/61_zps3845ef1f.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/60_zpsa6fccf36.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/58_zpsa95e5d0f.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/65_zpsd6fdc307.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/64_zpse80129cd.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/62_zps2ba65192.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/68_zps95fb7141.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/66_zps8eaf2d3e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/63_zps575cecff.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/70_zps44f4b16f.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/69_zps37f2961b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/71_zps0313de72.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/74_zps76d4d0b3.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/75_zps1bc44543.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/77_zps42599fde.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/79_zpsab879027.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/78_zpsa5b478bf.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/76_zps8f79171d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/101_zpsa091ae77.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/103_zps62c4e56d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/102_zpsfa58afb5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/104_zps80f45cb9.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/105_zps5e55bf0e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/106_zps63aa152c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/107_zps56212c51.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/108_zpsc0eab861.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/109_zpscd8e6f2b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/111_zps7702c981.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/110_zpsc3e9a005.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/112_zps871150b6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/113_zpse479d4fc.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/115_zps5b69829b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/114_zpsabdc6a7b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/m60_zps24414ba4.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/pirate_2_zpsbfa7634c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20VN-Zoom/transformer_zpse043260a.gif

Zing Me

Tổng cộng 134 icon

http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m1_zpsaf1d0d88.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m2_zps62b6f48e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m3_zps6ac0d06e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m4_zps8588419b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m6_zps07a0d1c0.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m5_zps8a84e097.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m7_zpsb0d03dda.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m10_zps5266d1c6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m8_zps1bf16622.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m9_zps26a60238.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m12_zpsff8c2141.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m11_zpsf5ff2fa1.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m17_zps5616202a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m15_zps69808ec5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m13_zpsf235e962.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m14_zps5976e57c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m16_zps036a2085.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m18_zpsd84cd26f.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m19_zpsc26f2eab.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m20_zps6632998a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m21_zpse6f06172.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m22_zpsc893f359.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m23_zps9e2aa3c9.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m24_zps0d2e7fc7.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m25_zps02942b1c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m26_zps8cd6b641.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m27_zps03d0bd17.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m129_zpsa19e14d9.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m130_zps600f438f.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m133_zpsdcef085b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m28_zps7b15c40f.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m29_zpsac52d1cd.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m31_zps5d416d0e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m30_zpse4879a22.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m33_zps34da9a33.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m32_zps15b25d87.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m37_zpsebfee738.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m38_zpscedc0c59.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m35_zps11c28ac1.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m34_zps22ddcf68.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m39_zpsc91c40c8.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m36_zpsdd9c3fdd.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m40_zpsd98ea50e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m43_zps333facfd.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m41_zps0a8d103d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m42_zpscaea64f4.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m47_zpsccaa093d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m46_zps650df066.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m44_zps7aabfb56.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m52_zps6088bcab.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m50_zps798dde8c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m48_zps390a1926.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m45_zps86de3922.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m97_zpsff83728b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m98_zpsd226ca20.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m105_zps3928c2b2.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m103_zps9976b203.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m101_zps6cb6f38b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m99_zps2fa6bba9.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m100_zpsbbca9b9a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m104_zps1ab4b8bb.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m108_zps3812bcb9.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m107_zps69c92438.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m109_zps98b0f2e7.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m106_zps03c85dcf.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m112_zpsd829765e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m111_zps1e959626.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m110_zps8760cdb0.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m113_zps6e28d082.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m117_zps5c302dc2.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m116_zps37563d7a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m115_zps25b65ab7.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m118_zps2cc0257a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m119_zpscf8c9ade.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m120_zps78433290.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m121_zps92839d6d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m122_zps35db2b54.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m124_zpsfa220624.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m123_zps8bbee9a7.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m125_zpsae5485b3.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m126_zpsda9e43d3.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m128_zps3677d886.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m49_zps2fd13a6e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m54_zps6ce4d41a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m55_zpse8cb0acb.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m51_zpsf41ae2c0.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m53_zpsa6daa885.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m58_zps254ada56.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m56_zps7077cc65.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m57_zpsd2662a94.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m62_zps800822ba.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m61_zps35e34a8b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m59_zpsa6da4731.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m64_zpsf8ff8826.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m63_zps25265587.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m65_zpsd8538613.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m67_zps7921d0a9.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m66_zps8e05cb8c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m68_zpscd9bc5a7.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m69_zpsf6e4847a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m70_zps588c4de5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m71_zps9bd3491e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m114_zps78ee1e80.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m75_zps54661a53.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m74_zps78a3d08c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m73_zps6b836b18.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m72_zpsc0c1ec1a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m79_zps035e1525.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m78_zps36aad951.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m77_zpsf4c7094d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m76_zpsce5508aa.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m131_zps94bd3779.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m80_zps169b75a0.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m81_zps6032bca5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m83_zps40d48ca6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m86_zpsd3c60666.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m85_zps39d7288d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m84_zpsb4406253.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m89_zps365d232c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m90_zpsa9931bb3.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m87_zpsfe4f3edf.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m88_zpsfa46d723.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m93_zps739de220.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m92_zps8aac8d3c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m91_zps6e5298b8.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m95_zpse2d234cb.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m94_zpsdaa5f5a5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m96_zps08544897.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m134_zpsde4cf9f6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m132_zps9100b031.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m135_zpsa618285e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Icon%20from%20Zing/m136_zpsbd56eed4.gif

Vui nhộn

Tổng cộng 100 icon

http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m1_zps8108f036.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m5_zps52de330b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m3_zpsf95df27b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m4_zps84b9eb51.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m2_zps9d0ceab1.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m6_zps3be6a01b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m8_zps38afe348.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m7_zps89706676.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m9_zps7de8666f.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m11_zps57f6ce0c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m14_zpsb98af4ec.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m10_zps1cd6aa75.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m13_zps52f30bf2.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m15_zpsebe22753.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m12_zpsacd3edc3.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m18_zps4df4e133.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m17_zps77180a82.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m16_zps56669787.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m19_zpsce1c7e0c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m23_zps2f959335.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m20_zps611b6063.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m97_zpsf007e877.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m21_zps3b3db1f5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m22_zpsf8ebc912.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m25_zps5c5c3d94.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m24_zps07c3ebd1.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m26_zps1475e533.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m29_zps6d8ca90a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m27_zps3392e81d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m33_zpsc73ee26d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m28_zps9b283cd2.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m30_zps421b9ea1.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m31_zpsdc447762.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m32_zps74dbac4d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m34_zpsf0dea581.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m35_zps7f89631e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m36_zpsd676daa8.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m41_zps10b509d5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m38_zpsbcee7e16.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m37_zpsf7c827ca.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m40_zpsd969ad4e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m43_zps4ead8700.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m39_zps5a98a3b5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m45_zps371c8b19.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m42_zps59368c21.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m44_zps06d8a508.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m46_zps9f80ffc7.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m47_zps81f3a012.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m48_zps5426dc87.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m51_zps51408ff0.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m50_zps41e73014.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m49_zps40c7e2c6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m52_zps042626e1.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m56_zps95d7e314.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m55_zps4376f3c0.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m59_zps6f6f4109.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m60_zps484f814e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m57_zps35ba321e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m53_zpsa91ab925.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m54_zps9055ea81.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m58_zpsc1a41630.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m62_zpsfcf2605f.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m61_zpsd93f85c4.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m67_zps4fed21d4.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m64_zps7813220d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m66_zps45e23860.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m63_zps3e1b6f86.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m65_zpsd3f1d969.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m69_zps79554953.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m72_zps6225c858.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m68_zps48d77e80.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m70_zps05bc50da.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m75_zpsabe45246.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m73_zps49b273bd.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m74_zps7f5420d5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m71_zpsca6bada5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m77_zps2a1d1348.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m80_zps1707bd35.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m78_zps19026023.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m76_zps71da94e5.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m79_zps114c308c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m83_zpsb8212132.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m82_zps9f2bc3de.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m84_zps92378bd2.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m85_zps411c9189.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m86_zps6951e5ca.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m81_zps09fcf87a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m87_zps9a058c28.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m88_zps4725f21f.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m91_zps481415d7.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m90_zps8da1e96f.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m89_zps13746924.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m92_zps54890641.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m96_zps499c0e15.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m95_zpsd3699d94.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m93_zps76af5b1e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m94_zps21e6d419.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m100_zps9575f720.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m98_zpsb8cf89ad.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Vui%20Nhon/m99_zps609fbe03.gif


YoYo ( Chú khỉ thông minh )

Tổng cộng 70 icon

http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m46_zpsb616fb1b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m45_zps12c1f152.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m43_zps1e58d415.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m43_zps1e58d415.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m44_zps7125f983.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m39_zpsc18219e9.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m41_zpsc9b0099d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m40_zps9a020869.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m37_zps76c61afb.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m38_zps386897a1.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m36_zps4702e050.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m35_zps7bb965d7.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m33_zpsb7d65865.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m34_zps9bd87d63.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m31_zps2379312f.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m30_zps5e3552cf.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m32_zpsa8a3ca1c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m28_zps296ea100.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m27_zps5b6d1e8e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m29_zpsb5df0d88.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m25_zpsd0163cd8.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m26_zps0602ff61.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m24_zps429ddb42.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m22_zpsd95b9cba.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m23_zps46a18160.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m21_zps23541aad.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m19_zps5a7fd6d2.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m20_zps153819bb.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m17_zpsb7ac95c0.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m16_zps0ae7fe89.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m14_zps97d60b38.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m15_zps648e0e8e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m12_zpsb1e4cac2.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m111_zps9b5a24db.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m13_zps4a3a6dda.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m81_zps6af48f02.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m101_zps7a8d6d8d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m91_zpscf3d5670.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m91_zpscf3d5670.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m61_zpsfb189b32.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m51_zpsebc2eb72.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m31_zpsc9e87a77.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m41_zps920ed268.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m1_zps76e49536.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m21_zpsde456d3b.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m72_zpse2357bed.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m73_zps4e6bc58a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m65_zpsb5a3d640.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m71_zps148c8d7c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m66_zps6cf0c237.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m63_zps76cd3e0e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m64_zps03ff50e1.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m61_zpsdaacbfb7.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m62_zps29e50b02.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m60_zps6f0b4309.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m59_zpsf10c8cf6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m58_zpsa277aa19.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m57_zps5fd094fd.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m55_zpsfe14ae19.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m54_zps259a4a96.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m56_zps85a75fec.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/YoYo%20-%20The%20Smart%20Monkey/m53_zps19082041.gif

Chip Chip (Con gà thông minh )

Tổng cộng 26 icon

http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck01_zpsa20fe8bc.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck02_zpsa5c43702.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck03_zpse50ab306.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck04_zpsdbc5964e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck05_zps0eddadcd.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck06_zpsb23b6e0c.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck07_zps4d7c55e8.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck08_zps6d5ae870.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck09_zpsaa99ef01.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck10_zps0802379e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck11_zps8d5c729e.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck12_zps6f9d700a.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck13_zps994d4233.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck14_zps19921ca9.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck15_zpse42ebbe3.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck16_zps09a369b2.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck17_zps0369f6f4.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck18_zpsa2bc5fe1.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck19_zpsdf45ec08.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck20_zpsdc94e1be.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck21_zps99cd8c73.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck22_zps67a5a513.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck23_zps5cf31630.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck24_zpsa03d4824.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Chip%20Chip%20-%20The%20Smart%20Chicken/duck19_zpsdf45ec08.gif

Đá quý

Tổng cộng 9 icon

http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Diamonds/manhdaxanh_zps32992c9d.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Diamonds/manhdavang_zpsd19940b3.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Diamonds/xu_zps71ce68b6.png http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Diamonds/daxanh-cc_zps289371a6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Diamonds/daxanh-tc1_zpsc0512822.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Diamonds/davang-sc_zps6578df21.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Diamonds/davang-tc1_zpsc359fad6.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Diamonds/daxanh-sc1_zpsf51519b0.gif http://i36.photobucket.com/albums/e39/emoticon1_doraemonwikia/Diamonds/davang-cc1_zps5bb1dd36.gif

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên